Program

Zadání Komunitního centra

Řešený pozemek se nachází přímo v historickém jádru obce a návrh nového objektu by měl plně respektovat tradiční uspořádání vesnické struktury. V území historického jádra je stanovena jednotná výšková regulace maximálně 2 nadzemní podlaží a sedlová střecha s možností využití podkroví.

Komunitní centrum s celoročním provozem bude sloužit především k lokálním komunitním aktivitám. Součástí komunitního centra budou klubovny, které je možné využít pro konání komornějších, komunitně – společenských programů, setkávání různých zájmových skupin, pořádání besed, přednášek, cvičení pro maminky s dětmi apod.

Kavárna stejně jako komunitní centrum bude v provozu celoročně, fungující jak pro návštěvníky komunitního centra, tak i pro veřejnost. Ke kavárně bude přidružen i menší prostor pro dětský koutek. Prostor kavárny může být příležitostně využit i jako co-workingové centrum pro pracující matky a podobné aktivity.

Víceúčelový sál s přilehlými prostory je vzdušný prostor pouze se sezónním provozem (jaro-podzim). Předpokládá se ne trvale vytápěný zastřešený prostor s možností úplného nebo částečného uzavření/ otevření fasády a jeho propojení směrem do exteriéru. Víceúčelový sál poslouží primárně k neformálnímu setkávání občanů, konání společenských akcí (svatby, oslavy, oficiální obřady, plesy, atd.) a pořádání kulturních a volnočasových aktivit (besedy, výstavy, kurzy, pohádky pro děti). Nabídne přímé propojení s přilehlou zahradou. Návrh řešení víceúčelového sálu by měl umožnit krátkodobé vytopení objektu i v zimním období. V případě potřeby by mělo být umožněno propojení sálu s kavárnou.

Pobočka městské knihovny, přesunutá ze stávající lokace u stanice metra Hloubětín, nabízející základní výpůjční a informační služby, pořádání vzdělávacích, kulturních akcí a pořadů cílených na různé věkové i sociální skupiny. Knihovna by měla mít komunitní roli – knihovna jako místo občanského a mezigeneračního setkávání.

Celý objekt musí být bezbariérově přístupný. Součástí návrhu KC je i řešení přilehlých veřejných prostor – prostranství před objektem KC při Hloubětínské ulici a plochy zeleně – budoucí zahrady KC.

Zadání úprav veřejných prostor/okolí KC

Předprostor východně od novostavby ko­munitního centra bude upraven jako veřejné prostranství doplněné městským mobiliářem. Nezbytný počet parkovacích stání pro potřeby KC bude navržen u objek­tu Křižovnického dvora na pozemku parc. č. 2499/18 rekonstrukcí stávající plochy (není součástí rozpočtu).

Součástí návrhu bude řešení zahrady přiléhající k pozemkům KC. Zahrada je ma­jetkem židovské obce a v současnosti ji má v dlouhodobém pronájmu soukromá klinika GynCentrum. MČ se s GynCentrem dohodla na pronájmu zahrady pro KC. Zahrada bude sloužit jako pobytová a rekreační plocha a bude s objektem KC úzce provázána. Pod­mínkou je vymezení parkovacích míst pro zaměstnance o kapacitě 25 míst po obvodu budovy na pozemku 7/3, k. ú. Hloubětín a dopravní napojení parkoviště na komunikaci Hloubětínská přes pozemek KC. Toto napo­jení bude sloužit také pro zásobování Gyn­Centra a pro údržbu zahrad. Dopravní plochy nesmí narušit pobytový charakter zahrady.