for english scroll down

Městská část Praha 14 vyhlašuje jednokolovou mezinárodní architektonickou soutěž na komunitní centrum Hloubětínská 55.

Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nového komunitní centra, které bude umístěno v lokalitě historického jádra Hloubětína, k.ú. Hloubětín, v sousedství památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum by mělo vytvořit společenské centrum místa, zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany.

Předpokládané náklady na novostavbu komunitního centra jsou odhadovány na 19 mil. Kč bez DPH.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách. Městská část Praha 14 bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro realizaci komunitního centra a přilehlých veřejných prostor.

 

 

District government of Prague 14announce single-round international architectural design competition for community centre Hloubětínská 55.

The subject of the competition is preparation of the design of a new community centre to be located in the historical core of Hloubětin, cadastral district Hloubětin, close to the landmark-protected Church of St. George, the gardens of the Hloubětin chateau, and the ‘Crusaders’ Court’ manor-farm The community centre should  form the social focus of the vicinity, supplying spaces for meetings of

official and unofficial community groups, and a place for cooperation between the district government of Prague 14 and its citizens.

Assumed costs for the construction of the CC are estimated at 19 million CZK without VAT.

The purpose and mission of the competition is to find and reward the most suitable and interesting solution for the subject of the competition (i.e., the most suitable competition design) that meets the requirements of the announcer contained in the present competition conditions. The district government of Prague 14 will look among the prize-winning authors for a partner in the realisation of the community centre and the adjoining public spaces.

 

 

POROTA / JURY MEMBERS

 

Členové poroty nezávislí / Independent members of the jury

Doc. Ing. arch. Michal Kohout

arch. Anne Catherine Fleith

Ing. arch. Svatopluk Sládeček

Členové poroty závislí / Official members of the jury

Bc. Radek Vondra – starosta MČ / District mayor

Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt MČ / chief architect of the district

 

Náhradníci poroty nezávislí / Alternate independent members of the jury

Ing.arch. Juraj Calaj

Ing. arch. Regina Loukotová, PhD.

Náhradníci poroty závislí / Alternate official members of the jury

Josef Kutmon – zastupitel MČ / district representative

Mgr. David Kašpar – ředitel p.o. Praha 14 kulturní / director of “Praha 14 kulturni”

Google Maps ukazuje neexistující budovu, která byla zbourána před 5 lety

Street View zobrazuje aktuální stav parcely

Zobrazit místo Show site Architectural competition H55 

Google Maps shows a non-existing building which have been demolished 5 years ago

Street View shows actual condition of site